Проверка за тежести

Извършваме проверка за тежести – ограничения върху имота в полза на трето лице – несобственик – право на ползване, право на строеж, право на преминаване, вписвания на облигационни права – възбрани, ипотеки, искови молби, решения и други актове, подлежащи на вписване, а също и дали имотът е обект на висящи, незавършени съдебни спорове.