Вещно право

Правна кантора “Мешков" консултира и извършва юридически услуги в различни области на вещното право:

 • Предварителен договор за сделки с недвижими имоти
 • Подготовка на документи за сделки с недвижими имоти
 • Изповядване на сделки с недвижими имоти
 • Прехвърляне на имот чрез покупко-продажба
 • Прехвърляне на имот чрез дарение
 • Прехвърляне на имот чрез делба
 • Прехвърляне на имот между наследници
 • Прехвърляне на имот чрез завещания
 • Прехвърляне на имот между съпрузи
 • Прехвърляне на имот подготовка на документи
 • Придобиване на имот по давност
 • Дела за право на строеж
 • Прехвърляне на имот срещу гледане
 • Установителни искове за собственост
 • Искове за реално ползване на недвижим имот

Съдебно представителство при водене на имуществени спорове, при които не може да се постигне доброволно споразумение на страните, а е необходимо решение на проблема по съдебен ред - искови молби за делба, реално ползване и др.